Trần , Kim Sơn, Hoàng Toàn Ngô, Hoàng Phi Nguyễn, và Văn Minh Huỳnh. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 109–115. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/418.