Nguyễn, Thị Sang Sang, Thị Kim Thơ Nguyễn, Thanh Phong Nguyễn, Thế Hùng Lưu, Ái Mỹ Trương, Văn Tuấn Nguyễn, Thanh Liêm Nguyễn, và Văn Lộc Huỳnh. “THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 233–239. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/415.