Phù, Trí Nghĩa, Thị Thảo Vân Võ, và Thị Như Quỳnh Nguyễn. “BÁO CÁO HÌNH ẢNH HỌC MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH XƠ CỨNG CỦ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 55 (Tháng Chạp 24, 2022): 243–248. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/414.