Mai , Thị Ngọc Lan Thanh, Vũ Thanh Trương, và Anh Hoàng Hoàng. “KHẢ NĂNG HỢP LỰC CỦA CAO PHÂN ĐOẠN TRÂM TRÒN, XĂNG MÃ CÒ KE TRÊN HOẠT TÍNH KHÁNG MRSA ATCC33591”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 55 (Tháng Chạp 24, 2022): 66–73. Truy cập Tháng Bảy 20, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/382.