Nguyễn, Thị Mộng Trinh. “TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ TRỤC NÃO – RUỘT – VI KHUẨN CHÍ TRONG RỐI LOẠN DẠ DÀY RUỘT VÀ TRẠNG THÁI TÂM THẦN KINH: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 54 (Tháng Giêng 17, 2023): 202-214. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/379.