Nguyễn, Thị Hữu Hiếu, và Thành Suôl Phạm. “NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC THUỐC CÓ Ý NGHĨA TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 54 (Tháng Giêng 17, 2023): 174-181. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/375.