Lương, Chất Lường, và Thị Mỹ Duyên Huỳnh. “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI KHOA NGOẠI - TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 54 (Tháng Giêng 17, 2023): 152-159. Truy cập Tháng Chạp 1, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/372.