Trần , Kim Sơn, Tấn Cường Võ, Hoàng Toàn Ngô, Diệu Ngân Lê, Thị Hồng Sương Bùi, Hồng Huệ Phan, và Thị Phương Anh Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM NGOẠI TÂM THU THẤT VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG BISOPROLOL Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 54 (Tháng Giêng 17, 2023): 105-111. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/365.