Bùi, Trần Hoàng Huy, Huỳnh Minh Nguyệt Lê, và Nguyên Lâm Lê. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X-QUANG TỔN THƯƠNG THÂN RĂNG CỐI NHỎ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH PHỤC HỒI BẰNG INLAY SỨ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2019-2021 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 54 (Tháng Giêng 17, 2023): 91-98. Truy cập Tháng Mười-Một 28, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/363.