Lê , Bích Quyên, Thanh Vy Lý, Thị Huỳnh Mai Phan, Vũ Liêm Dương, Phúc Lam Dương, và Thị Thanh Thảo Nguyễn. “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC,THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN Ở HỌC SINH THUỘC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2021 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 54 (Tháng Giêng 17, 2023): 84-91. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/362.