Trần , Thị Hoàng Yến, Hồ Hải Anh Nguyễn, Út Giào Huỳnh, Kim Huy Lâm, Rôm Điểu, Trung Tín Phạm, và Minh Hữu Lê. “STRESS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 54 (Tháng Giêng 17, 2023): 31–37. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/352.