Trần, Quang Khải, Thị Diệu Thúy Nguyễn, Đỗ Hùng Trần, Hùng Vân Phạm, Vũ Trung Nguyễn, Xuân Bách Trần, Quý Sỹ Dương, và Larsson Mattias. “PHÁT HIỆN ĐỒNG NHIỄM VI SINH VẬT Ở TRẺ VIÊM PHỔI NẶNG MẮC PHẢI TẠI CỘNG ĐỒNG BẰNG REAL-TIME PCR”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 54 (Tháng Giêng 17, 2023): 17–24. Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/350.