Huỳnh, Phú Lộc, và Văn Minh Lê. “HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH NÃO ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 52 (Tháng Mười 18, 2022): 211-216. Truy cập Tháng Mười-Một 30, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/300.