Trần , Khắc Duy, và Thành Tấn Nguyễn. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X Quang Và đánh Giá kết Quả điều trị trật khớp cùng đòn bằng nẹp khóa móc”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 47 (Tháng Tư 26, 2022): 121-127. Truy cập Tháng Chạp 5, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/30.