Dương, Văn Phiếu, và Như Nghĩa Nguyễn. “Nghiên cứu tỷ lệ Và các yếu tố Liên Quan đến Phì đại thất trái ở bệnh nhân thẩm phân Phúc mạc”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 47 (Tháng Tư 26, 2022): 115–121. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/29.