Trần, Thị Bảo An, Kim Khánh Lê, Thanh Truyền Nguyễn, và Huỳnh Như Mai. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM BETA – LACTAM TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÃN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI VĨNH LONG NĂM 2019 – 2020 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 52 (Tháng Mười 18, 2022): 99-106. Truy cập Tháng Hai 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/283.