Hồ , Thị Diễm Phương, Tuấn Đạt Trương, Thị Kim Ngân Nguyễn, Thị Cẩm Hồng Đỗ, Xuân Vinh Nguyễn, và Thị Thu Trâm Nguyễn. “NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP HAI DẪN XUẤT ĐƠN VÒNG THƠM CỦA ĐỊA Y USNEA UNDULATA STIRTON (PARMELIACEAE) ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 51 (Tháng Chín 20, 2022): 28-34. Truy cập Tháng Mười-Một 28, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/263.