Nguyễn , Thị Trang Đài, Nguyễn Ngọc Ân Cao, và Thị Thanh Yến Lê. “NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TRÊN MỘT SỐ MÔ HÌNH IN VITRO CỦA DƯỢC LIỆU BÌM BỊP CLINACANTHUS NUTANS (BURM. F.) LINDAU, ACANTHACEAE”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 101–108. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/252.