Nguyễn, Ngọc Tuyền, Minh Phương Nguyễn, và Công Tuấn Nguyễn. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MẮC HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NGƯỜI BỆNH NHIỄM COVID-19 TẠI HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 211–219. Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/246.