Nguyễn, Tuyết Nhung, Nguyên Lâm Lê, Như Quỳnh Mai, Thị Bích Ngân Trương, và Tiến Thịnh Lâm. “CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI KÉM KHOÁNG HÓA”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 256–276. Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2416.