Đặng, Nguyễn Hiền, Thị Hồng Trân Nguyễn, và Thị Thanh Trà Đỗ. “SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN COPD ĐẾN KHÁM VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TẠI PHÒNG KHÁM HÔ HẤP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Ở 2 GIAI ĐOẠN 7 2019-7 2020 VÀ 7 2020-7 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 62 (Tháng Bảy 31, 2023): 49–56. Truy cập Tháng Sáu 17, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/240.