Võ, Thanh Vy, Thị Anh Trần, Đỗ Hồng Ngân Nguyễn, Thị Bích Trâm Cao, và Ngọc Quỳnh Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TẠI CHỖ VÀ KHẢ NĂNG LÀM LÀNH TỔN THƯƠNG BỎNG CỦA CAO XOA LÁ THUỐC BỎNG KALANCHOE PINNATA (LAM) PERS TRÊN MÔ HÌNH GÂY BỎNG THỰC NGHIỆM Ở CHUỘT NHẮT TRẮNG”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 49 (Tháng Tám 25, 2022): 198–206. Truy cập Tháng Bảy 20, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/237.