Nguyễn, Thị Thảo Vân, Huỳnh Trang Võ, và Đức Minh Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM TRÊN BỆNH NHÂN RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 49 (Tháng Tám 25, 2022): 192-198. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/236.