Đào, Thị Thanh Loan, Ngọc Trân Lưu, và Minh Vũ Nguyễn. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU BẢO TỒN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 49 (Tháng Tám 25, 2022): 164-170. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/232.