Trương , Văn Lâm, Trần Vân Anh Đặng, Giang Sơn Nguyễn, và Thị Thơ Nguyễn. “Các yếu tố Nguy Cơ dự đoán Viêm phổi mắc phải cộng đồng Do Vi khuẩn Gram âm”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 47 (Tháng Chín 12, 2022): 79-85. Truy cập Tháng Chạp 5, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/23.