Nguyễn, Minh Thư, Lê Hiền Thục Dương, Thị Bảo Thanh Nguyễn, Huyền Trang Nguyễn, Nhựt Linh Trần, và Thành Nam Trương. “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP VỚI HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 49 (Tháng Tám 25, 2022): 140-147. Truy cập Tháng Hai 28, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/227.