Bùi, Hoàng Lạc, Xuân Vũ Tống, Văn Thọ Lê, và Chí Dũng Lê. “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BẢO TỒN CHI BẰNG CẮT RỘNG BƯỚU XƯƠNG VÀ GHÉP XƯƠNG MÁC CÓ CUỐNG MẠCH”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 68 (Tháng Mười-Một 20, 2023): 116–123. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2256.