Huỳnh, Trung Hiếu, và Quang Đình Nam Võ. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI TRẺ EM BẰNG ĐINH NỘI TỦY METAIZEAU DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 68 (Tháng Mười-Một 20, 2023): 80-88. Truy cập Tháng Hai 25, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2251.