Phạm, Thanh Nhã, và Huy Toàn Nguyễn. “SỬ DỤNG ĐINH XI MĂNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG SAU KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN XƯƠNG DÀI CHI DƯỚI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 68 (Tháng Mười-Một 20, 2023): 73-79. Truy cập Tháng Hai 25, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2249.