Trịnh, Minh Giám, và Quang Đình Nam Võ. “LIÊN QUAN GIỮA TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG VÀ VẸO CỘT SỐNG Ở TRẺ EM: CẬP NHẬT Y VĂN VÀ CA LÂM SÀNG ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 68 (Tháng Mười-Một 20, 2023): 52-56. Truy cập Tháng Hai 25, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2247.