Phạm, Thanh Nhã, Văn Thọ Lê, và Viết Nhuận Ngô. “VAI TRÒ CỦA DENOSUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU ĐẠI BÀO XƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 68 (Tháng Mười-Một 20, 2023): 44-51. Truy cập Tháng Hai 25, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2246.