Phan, Văn Ngọc, Sỹ Nam Hồ, Minh Dương Nguyễn, và Chí Dũng Lê. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI KHÔNG VỮNG Ở NGƯỜI LỚN TUỔI BẰNG ĐINH CHỐNG XOAY ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI (PFNA) VỚI KỸ THUẬT ÍT XÂM LẤN ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 68 (Tháng Mười-Một 20, 2023): 7-14. Truy cập Tháng Hai 29, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2241.