Lê , Văn Minh, Thị Gái Lê, Thị Bé Hai Nguyễn, và Văn Thống Nguyễn. “GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG (CASE BASED LEARNING - CBL) TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 251-264. Truy cập Tháng Tư 16, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2220.