Lý, Hồng Hương Hạ, Thị Bích Ngọc Võ, Trung Trĩnh Trần, và Văn Út Lê. “ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BA GIỐNG NHO (Vitis Vinifera L.) TRỒNG Ở NINH THUẬN - VIỆT NAM ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 49 (Tháng Tám 25, 2022): 97-104. Truy cập Tháng Chạp 1, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/221.