Nguyễn , Thị Hải Yến, Thị Bé Hai Nguyễn, và Quốc Bình Lương. “Khảo sát sự đề kháng kháng Sinh của các Vi khuẩn được phân lập tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 47 (Tháng Chín 12, 2022): 73–79. Truy cập Tháng Sáu 17, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/22.