Nguyễn, Hữu Minh Trí. “ĐÁNH GIÁ SỰ CẢI THIỆN THỊ LỰC NHÌN XA CỦA BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT PHACO ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 49 (Tháng Tám 25, 2022): 91-97. Truy cập Tháng Chạp 1, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/219.