Lâm, Lệ Quyên, Việt Khái Nguyễn, Huỳnh Ngọc Trân Thái, Xuân Tiến Trương, Hoàng Vĩ Ngô, và Hoàng Ẩn Nguyễn. “NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH GAN VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ BẰNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TẠI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 142–148. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2126.