Lê, Trung Tín, Thị Trúc Linh Trần, Minh Hiệp Nguyễn, Duy Linh Nguyễn, Hồng Phong Nguyễn, Thụy An Bùi, Thành Trí Võ, và Thị Bảo Hà Nguyễn. “GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM CA125, HE4 VÀ ROMA TEST TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 7-14. Truy cập Tháng Tư 16, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2110.