Huỳnh , Thị Mỹ Duyên, và Thị Minh Ngọc Lê. “Nghiên cứu cải thiện độ hòa Tan của Celecoxib”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 47 (Tháng Chín 12, 2022): 65–72. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/21.