Nguyễn, Thị Yến Nhi, Nhựt Anh Lâm, Thị Thảo My Hứa, Tố Hoàng Thơ Phan, Ngọc Bích Trâm Lê, và Gia Hân Lương. “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 184–192. Truy cập Tháng Tư 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2099.