Nguyễn , Bảo Phát, Ngọc Trâm Thái, Thị An Lê, Thanh Hà Lê, Thị Bích Liên Nguyễn, Tấn Thọ Vũ, và Phục Hưng Nguyễn. “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 156-163. Truy cập Tháng Tư 16, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2092.