Hoàng, Anh Thư, Tú Anh Hà, Hương Giang Phạm, Lê Anh Thư Nguyễn, và Nhị Vân Châu. “KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG MẤT NGỦ CỦA SINH VIÊN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2021 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 62 (Tháng Bảy 31, 2023): 201-206. Truy cập Tháng Chạp 8, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2078.