Đổ, Ngọc Cường, Vũ Đằng Nguyễn, Dũng Tiến Đoàn, Thị Anh Thư Phạm, Anh Quân Tô, và Trí Nghĩa Phù. “GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM B-MODE TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 128–134. Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2054.