Nguyễn, Hoàng Hiệp, và Diệu Hiền Trần. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN THUYÊN TẮC PHỔI CẤP DO HUYẾT KHỐI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 49 (Tháng Tám 25, 2022): 32-38. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/205.