Nguyễn, Như Nghĩa, Minh Giàu Huỳnh, và Huỳnh Ngọc Tân Mai. “ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM MŨI 4 VACXIN NGỪA COVID-19 Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI ≥60 TUỔI ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 230-237. Truy cập Tháng Tư 16, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1996.