Quách, Hữu Lợi, và Huỳnh Tuấn Trần. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BỆNH NHÂN TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 23–29. Truy cập Tháng Tư 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1969.