Đoàn, Đức Nhân, Minh Sung Danh, Minh Phương Võ, Việt Thu Trang Nguyễn, và Thái Châu Danh. “VAI TRÒ CỦA ĐỘ THANH THẢI LACTATE TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 106–112. Truy cập Tháng Tư 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1966.