Đặng, Nguyễn Huỳnh Trang, Cát Đông Trần, Văn Thanh Lê, Túy An Trịnh, và Thanh Thảo Vũ. “NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP, TÁC DỤNG GIẢM HO VÀ LONG ĐỜM CỦA CAO CHIẾT BÁCH BỘ TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 260–265. Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1953.