Lê, Hoàng Phúc, và Hoàng Quý Nguyễn. “ĐÁP ỨNG CỦA UNG THƯ VÚ TIẾN TRIỂN TẠI CHỖ TẠI VÙNG PHÂN NHÓM LUMINAL A VỚI HÓA TRỊ TÂN HỖ TRỢ ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 200-206. Truy cập Tháng Tư 16, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1943.