Huỳnh, Nguyễn Phương Quang, Thành Lập Nguyễn, Hoàng Vũ Châu, và Nguyễn Phương Thảo Huỳnh. “KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 58–65. Truy cập Tháng Tư 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1920.